Lou Qingqing

Lou Qingqing is a specialist diabetes nurse, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University Medical College.