Lou Qingqing

Lou Qingqing est infirmière spécialisée en diabète au sein du Sir Run Run Shaw Hospital du Zhejiang University Medical College.