การสำรวจโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

การสำรวจฉบับนี้ (Taking Diabetes to Heart, ภาวะเบาหวานกับหัวใจ) จัดทำโดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติร่วมกับบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เพื่อสำรวจความรู้และความตระหนักเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทำการสำรวจในหลายประเทศ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ การช่วยให้สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติเข้าใจผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มากขึ้น

หากท่านเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติขอเชิญชวนให้ท่านร่วมตอบแบบสำรวจฉบับนี้ ซึ่งเน้นเรื่องระดับความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

การที่ท่านร่วมตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ถือเป็นการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติเข้าใจลักษณะข้อมูลในการจัดการเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ท่านอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับทราบ เราทราบว่าในปัจจุบันมีข้อมูลด้านสุขภาพมากมายที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ แต่คำถามคือ ข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่ ระดับความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลที่ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รับเป็นอย่างไร

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะทำให้เรารู้ว่าควรจะสื่อสารข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มีสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบพระคุณท่านที่ช่วยตอบสำรวจนี้ ท่านจะใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีในการตอบแบบสำรวจเท่านั้น

* ท่านต้องตอบคำถามที่มีเครื่องหมายดอกจัน

ยกเลิก
ท่านจำเป็นต้องตอบคำถามนี้

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
© 2018 International Diabetes Federation Disclaimer